Janusz Smoliło prezesem Zarządu Spółki | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/Janusz Smoliło prezesem Zarządu Spółki

Janusz Smoliło prezesem Zarządu Spółki

16 Listopada 2021

Prezesem Zarządu wybrany został 20 listopada 2021 p. Janusz Smoliło 

20 listopada 2021

Przeprowadziwszy rozmowy z trzema kandydatami na stanowisko prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA Rada Nadzorcza spółki w sobotę, 20 listopada 2021 dokonała wyboru i powierzyła  to stanowisko  p. Januszowi Smolile, dotychczasowemu wiceprezesowi Zarządu ds. likwidacji kopalń.

 

16 listopada 2021

Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA we wtorek, 16 listopada  otwarła oferty w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa Zarządu SRK SA.

Do rozmów zakwalifikowano trzech kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne.

Rada przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w sobotę 20 listopada 2021.

 

26 października 2021

Działając na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3) w związku z § 17 ust. 5 i § 18 Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz. u z 2020 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami)

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na ww. stanowisko należy przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41 - 914 Bytom (decyduje data i godzina doręczenia) lub składać w Kancelarii Głównej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. (środa), do godziny 13:00.

Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

Zgłoszenie powinno zostać przesłane lub złożone w jednej, zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A."

Zgłoszenia, które zostały złożone lub wpłynęły po terminie określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Wymogi stawiane kandydatom.

2.1. Kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) korzysta z pełni praw publicznych,
e) posiada pełną zdolności do czynności prawnych,
f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
g) nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie, które może skutkować ograniczeniem lub zakazem zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego.

2.2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

2.3. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku zobowiązany jest do złożenia:
a) Ministrowi Aktywów Państwowych, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa
w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 306)
lub
b) Ministrowi Aktywów Państwowych, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 306).

3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

4. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. najlepiej spełniają wymogi do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Kandydaci, o których mowa w zdaniu powyżej, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w dniu 20 listopada 2021 r. (sobota) i w dniach następnych w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, w sali numer 222. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez kandydata.

Decyzją Rady Nadzorczej termin rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez kandydata.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w oznaczonym miejscu, dniu i godzinie wskazanym w powiadomieniu skutkuje wykluczeniem go z postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza dopuszcza przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość tj. przy użyciu platformy teleinformatycznej pozwalającej na przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest okazać Radzie Nadzorczej swój dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza oceni w szczególności wiedzę w zakresie:
- zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
- ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
- ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym,
- gospodarki nieruchomościami,
- audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

6. Kandydaci mogą zapoznać się na stronie internetowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (www.srk.com.pl) z podstawowymi informacjami o Spółce a także ze:
a) „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w roku 2020”,
b) „Sprawozdaniem finansowym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotowy 2020”.

7. Zgłoszenie musi zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) kserokopię dowodu tożsamości ze zdjęciem,
4.1) oświadczenia o posiadaniu wykształcenia wyższego,
4.2) oryginały lub potwierdzone przez notariusza albo adwokata albo radcę prawnego odpisy bądź kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych,
5.1) a) oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
b) oświadczenie o posiadaniu co najmniej trzyletniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5.2) oryginały lub potwierdzone przez notariusza albo adwokata albo radcę prawnego odpisy bądź kserokopie dokumentów potwierdzających okresy, o których mowa w punkcie 5.1) niniejszego ogłoszenia,
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
9) oświadczenie o funkcjach pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach,
10) oświadczenie o nietoczącym się wobec kandydata postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, zarówno przygotowawczym, jak i sądowym, jak również jakimkolwiek postępowaniu w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,
11) oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów,
12) oryginał lub potwierdzoną przez notariusza albo radcę prawnego kserokopię lub wygenerowane elektronicznie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawionego nie wcześniej niż dwa miesiące od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,
13) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania funkcji Prezesa Zarządu, złożone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Odpisy dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ppkt 4.2), ppkt 5.2) i ppkt 12) niniejszego ogłoszenia mogą być poświadczone przez kandydata - w takim przypadku, w trakcie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie Spółki kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Natomiast w przypadku przeprowadzenia rozmowy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów w widoczny dla wszystkich sposób przed kamerą komputera, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
14. w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku
- informację dla Rady Nadzorczej o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 306)
lub
- oświadczenie dla Rady Nadzorczej o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 306),
15) oświadczenie o tym, że:
• nie pełni funkcji społecznego współpracownika w biurze poselskim, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze,
• nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze,
• nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktów interesów wobec działalności Spółki,
16) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO), w związku z punktem 10 niniejszego ogłoszenia,
17) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające jakiegokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu.

O dopuszczeniu i o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez upoważnionego Członka Rady Nadzorczej lub upoważnionego pracownika Spółki.

Kandydatom, którzy nie zostaną powołani na członka zarządu, wszystkie dokumenty zostaną zwrócone za pokwitowaniem.

8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po zakończeniu postępowania pisemnie - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (41 - 914), ul. Strzelców Bytomskich 207;
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@srk.com.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przedumownych,
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.
Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;
5) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) uprawnione organy publiczne,
b) podmioty dostarczające korespondencję,
c) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
6) dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
7) informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) usunięcia danych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie 434.24KB Plik: ogłoszenie
pdf załącznik do ogłoszenia 25.59KB Plik: załącznik do ogłoszenia
docx ogłoszenie.docx 37.38KB Plik: ogłoszenie.docx
docx załącznik do ogłoszenia.docx 15.68KB Plik: załącznik do ogłoszenia.docx
pdf Sprawozdanie finansowe SRK S.A. za rok 2020 8.41MB Plik: Sprawozdanie finansowe SRK S.A. za rok 2020
pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu SRK S.A. w 2020 r. 10.53MB Plik: Sprawozdanie z działalności Zarządu SRK S.A. w 2020 r.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry