Deklaracja dostępności | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH (AA - WCAG 2.1).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia ..................
 • Ocena przeprowadzona przez stronę trzecią w wyniku certyfikacji.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu .........................

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, masz prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Żądanie należy przesłać na adres ...........................

Po otrzymaniu żądania skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Osoba odpowiedzialna za dostępność i rozpatrywanie wniosków:
............................................

Postępowanie odwoławcze

W sytuacji uzyskania niezadowalającej odpowiedzi na przesłany wniosek, masz prawo złożyć wniosek odwoławczy drogą elektroniczną na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
NIP 5213621697
Regon 145881488
e-mail: mc@mc.gov.pl
infolinia ministerstwa: 48222500110

Informacje dodatkowe

 • Data publikacji strony internetowej: ..........................
 • Data ostatniej znaczącej aktualizacji strony internetowej: ...............................
 • Dostępność architektoniczna siedziby SRK S.A.:

  .............................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................

 • Dostępność tłumacza migowego: ......................................................................................
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 • Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Musimy jednak uwzględnić, iż prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających stroną. Daltego prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się niezwłocznie poprawić oraz sprawić, aby informacje były w pełni dostępne.
 • Uwaga! Deklaracja dostępności w chwili obecnej ma status szkicu. Nie jest finalną wersją dokumentu.
  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r Art. 22. "Minister właściwy do spraw informatyzacji, do dnia 23 sierpnia 2019 r., udostępni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności."
Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry