97 hektarów, 116 obiektów do zagospodarowania | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/97 hektarów, 116 obiektów do zagospodarowania/Porozumienie Ruda Śląska

97 hektarów, 116 obiektów do zagospodarowania

26 Sierpnia 2021

Miasto Ruda Śląska, Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będą wspólnie pracować nad zagospodarowaniem pokopalnianego terenu o powierzchni ponad
97 hektarów. Celem podpisanego dziś porozumienia jest stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy wobec przemian zachodzących w branży górniczej poprzez powstanie zwartego kompleksu, odpowiadającego zainteresowaniu inwestorów.

- Restrukturyzacja górnictwa to wielkie wyzwanie dla naszego miasta, w którym ta branża jest kluczowym elementem gospodarki. Z jednej strony trzeba wykreować nowe miejsca pracy w miejsce likwidowanych, z drugiej dać „nowe życie” terenom, na których działały kopalnie - podkreślił wiceprezydent Rusy Śląskiej, Krzysztof Mejer - Skala tego przedsięwzięcia wymaga współpracy, dlatego podejmujemy je wspólnie o ze stroną górniczą i doświadczoną w pozyskiwaniu inwestorów Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną - dodaje.

 Łączny obszar objętego porozumieniem terenu w rejonie między ul. Tunkla a ul. Bałtycką to 97,41 ha, na które składa się 116 działek. Większość z nich jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, użytkowaniu wieczystym, lub władaniu miasta, a jedna z nich w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej. Pozostałe są własnością miasta lub SRK. Wydobycie w tym rejonie prowadził do 2009 r. Ruch „Wirek” KWK „Halemba-Wirek” (w latach 1995-2007 jako KWK „Polska-Wirek”, a w latach 1954-1995 jako KWK „Nowy Wirek”).

Jest zainteresowanie tym terenem

- Jednym z celów strategicznych Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA jest zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń. Działania te prowadzimy w sposób mający pomóc w łagodzeniu społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa oraz promowaniu i wspierania przedsiębiorczości. Ruda Śląska została szczególnie dotknięta negatywnymi skutkami przekształceń dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom te trzy podmioty podejmują współpracę celem aktywizacji terenu położonego w rejonie ulicy Tunkla- mówi Janusz Gałkowski, prezes Zarządu SRK SA - Z tego o czym wiemy już obecnie jest zainteresowanie tym terenem ze strony potencjalnych inwestorów. Ale o tym powinna mówić raczej KSSE, która zajmuje się tematem. Inwestorzy coraz częściej rezygnuja z lokat, rozwiązań proponowanych przez banki, starając sie lokaowac środki w celach przyszłych, celach inwestycyjnych.

 Oprócz samego porozumienia zarówno miasto, jak i SRK widzą możliwość podpisania dwustronnych umów z KSSE, dotyczących poszukiwania inwestorów zainteresowanych działkami.

 - Zaproponowaliśmy gminie Ruda Śląska oraz Spółce Restrukturyzacji Kopalń, jako właścicielom tych terenów, żeby przy doświadczeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej połączyć siły i przygotować prawie 100 ha terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A4 - mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA - To bardzo ważny wspólny krok w kierunku skutecznej transformacji gospodarczej obszarów pogórniczych na terenie gminy Ruda Śląska. To musi się udać!

Czym zastąpić górnictwo

Celem jest pobudzenie aktywności gospodarczej Rudy Śląskiej na terenach pogórniczych, dotychczas nie w pełni wykorzystanych, stworzenie warunków do powstania nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Strony porozumienia zobowiązały się do: przeprowadzenia analizy obecnego stanu nieruchomości, opracowania koncepcji zagospodarowania terenów, wykonania badań geotechnicznych, naprawy szkód górniczych, wykonania podziałów geodezyjnych, zapewnienia infrastruktury drogowej, otwierającej tereny inwestycyjne, w tym obwodnicy dzielnicy Kochłowice. Projektem będzie zarządzać komitet złożony z przedstawicieli miasta, SRK i KSSE.

Rudzkie problemy

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa jedna kopalnia - należąca do Polskiej Grupy Górniczej KWK „Ruda” z ruchami „Halemba”, „Bielszowice” i „Pokój”, które wcześniej były oddzielnymi kopalniami.

Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku w mieście funkcjonowało sześć samodzielnych kopalń. We wrześniu ubiegłego roku miasto opracowało publikację „Ruda Śląska w świetle transformacji regionów górniczych” Łączne koszty niezbędnej do przeprowadzenia transformacji gospodarczej i utraconych korzyści podatkowych dla miasta oszacowano w niej na przynajmniej 5,3 mld zł. Wskazano tam,
że temu wyzwaniu można sprostać jedynie we współpracy z podmiotami państwowymi i szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

 - Dane wskazujące ilość terenów przemysłowych i poprzemysłowych wymagających przygotowania inwestycyjnego, czyli 947 ha, stanowiących ponad 12% całkowitej powierzchni miasta, szacunkowy koszt tych działań w wysokości ponad 1,5 mld zł, jak również wyliczenia pokazujące, iż zastąpienie utraconych miejsc pracy nowymi może wiązać się z kosztem w wysokości blisko 2,5 mld zł, świadczą o skali wyzwania jakim jest transformacja dla Rudy Śląskiej - podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. LikwidACJA przedsiębiorstw górniczych i hutniczych skutkować będzie wzrostem bezrobocia z obecnych 3,6% do nawet ponad 20%, co przekłada się na ponad 12 000 nowych bezrobotnych. Opisana sytuacja może doprowadzić do utraty dochodów Rudy Śląskiej w wysokości prawie 40 mln zł w skali roku.

 Na wyzwania stojące przed gminami górniczymi zwrócono uwagę w apelu do Premiera i Rządu RP
o zorganizowanie Śląskiego Okrągłego Stołu, który został podpisany w Rudzie Śląskiej 1 marca br. Sygnatariuszami stanowiska byli samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych w Polsce, a także przez przedstawiciele Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kilka dni później również w Rudzie Śląskiej inicjatorzy apelu spotkali się z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego.

+++

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem likwidacji kopalń oraz zabezpieczaniem sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym czy pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek i sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń, a także realizuje zadania związane z usuwaniem szkód górniczych, rekultywacją terenów pogórniczych oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń. Działaniem SRK objęte są 73 gminy.

 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana w 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim Obecnie w KSSE działa
450 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły ponad 80 000 miejsc pracy. w swej ofercie działki o łącznej powierzchni ponad 2749 ha w 48 gminach.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry